Menu

Smlouva o Affiliate Programu

Smlouva o Affiliate Programu

Tato Smlouva o Affiliate Programu (dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi Provozovatelem a osobou, která se stane Affiliate partnerem (dále jen „Affiliate partner).

Definice

Pro účely této Smlouvy se „Affiliate partnerem“ rozumí člověk, který potvrzuje tyto Obchodní podmínky a podává registraci na webu trade-skipper.cz

Provozovatel

Jméno společnosti: DevelopCT s.r.o.

Adresa: V Zátiší, 810/1, Ostrava – Mariánské Hory, 70900

IČO: 10730273

DIČ: CZ10730273 (dále jen „Provozovatel“)

a

Affiliate partner

Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran v rámci affiliate programu na webové stránce „trade-skipper.cz“ (dále jen „Web“).

1.2. Affiliate partner souhlasí a potvrzuje, že se zúčastní affiliate programu provozovaného Provozovatelem a bude propagovat a přivádět nové zákazníky na Web na základě podmínek uvedených v této Smlouvě.

Podmínky Affiliate Programu

2.1. Affiliate partner bude propagovat Web a přivádět nové zákazníky prostřednictvím unikátního affiliate odkazu nebo sady affiliate identifikátorů poskytnutých Provozovatelem.

2.2. Affiliate partner bude propagovat Web v souladu se zákony a předpisy platnými v jeho zemi pobytu a bude dodržovat autorská práva a vyhne se zákonem zakázaným praktikám.

2.3. Affiliate partner bere na vědomí, že zákazníci, kteří kliknou na jeho affiliate odkaz a úspěšně provedou platbu za členství „VIP Trader“, „VIP Investor“ nebo za zakoupený kurz, budou považováni za jeho úspěšné doporučení (dále jen „Úspěšná konverze)

2.4 Úspěšná konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.

2.5. Výše provize za Úspěšné doporučení a další podmínky výplaty provizí budou dohodnuty individuálně mezi Provozovatelem a Affiliate partnerem.

2.6 Vyplacení provize může proběhnout pouze tehdy, pokavaď bylo úspěšné doporučeno a zaplaceno celkem 7 a více produktů/služeb, které jsou inzerovány na webu trade-skipper.cz

2.7 Provize se vztahuje pouze na první platbu uživatele (dále jen „klienta“). Affiliate partner nemá nárok na provizi z budoucích nákupů klienta.

2.8 Provize je vyplácena z částky bez DPH.

2.9 Provozovatel poskytuje právo Affialite partnerům užívat propagační materiály firmy DevelopCT s.r.o. a Trade Skipper, avšak účty na sociálních sítích, které jsou zaměřené na propagační účely služeb a produktů Trade Skipper, si provozovatel vyhrazuje právo mít účty zaregistrované pod firmou DevelopCT s.r.o.

Platnost Smlouvy

3.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být ukončena kdykoliv jednou ze stran.

3.2. Každá ze Smluvních stran může tuto Smlouvu ukončit písemným oznámením druhé straně. Ukončení Smlouvy vstoupí v platnost ve lhůtě uvedené v oznámení.

3.3. V případě ukončení této smlouvy, přestane Affiliate partner používat affiliate odkazy, identifikátory, veškerá jeho práva a nároky vůči Provozovateli zaniknou, pokud nebyly již uspokojeny.

Propagační účely

4.1 Affiliate partneři mají právo využívat propagační materiály firmy DevelopCT s.r.o. a Trade Skipper (dále společně jen „Propagační materiály“) poskytované Provozovatelem [DevelopCT s.r.o.], dále jen „Provozovatel,“ v souladu s marketingovými a propagačními aktivitami spojenými s produkty a službami Trade Skipper.

4.2 Provozovatel poskytuje Affiliate partnerům dále jen „Affiliate partneři,“ omezené, nevýhradní a neexkluzivní právo užívat Propagační materiály výhradně za účelem propagace produktů a služeb Trade Skipper.

4.3 Affiliate partneři jsou oprávněni využívat sociální sítě a online platformy pro šíření Propagačních materiálů za účelem marketingových a propagačních aktivit spojených s produkty a službami Trade Skipper.

4.4 Nicméně, účty na sociálních sítích, které jsou zaměřené na propagační účely služeb a produktů Trade Skipper, musí být zaregistrovány pod firmou DevelopCT s.r.o.

4.5 Provozovatel zaručuje, že bude chránit a respektovat práva na duševní vlastnictví všech Propagačních materiálů poskytnutých Affiliate partnerům.

4.6 Affiliate partneři souhlasí s tím, že budou zacházet s Propagačními materiály s péčí a zachovají důvěrnost všech informací spojených s produkty a službami Trade Skipper.

4.7 Po domluvě a odsouhlasení provozovatelem smí Affiliate partner využívat propagační materiály (videonahrávky poskytnuté provozovatelem nebo uživatelem „Trade Skipper“) na tvorbu videí, které jsou určené pouze pro použití provozovatele nebo uživatele „Trade Skipper“.

4.8 Toto ustanovení o použití Propagačních materiálů a správě sociálních sítí je nedílnou součástí již existující smlouvy mezi Provozovatelem a Affiliate partnery a nelze jej měnit nebo rušit bez písemného souhlasu obou stran.

4.9 Provozovatel nesmí použít propagační materiály firmy DevelopCT s.r.o. nebo uživatele „Trade Skipper“ na žádné jiné účely, které by nejsou zahrnuté ve smlouvě či schválené firmou DevelopCT s.r.o.

Mlčenlivost

5.1 Affiliate partneři se zavazují k tomu, že budou zachovávat striktní mlčenlivost ohledně veškerých informací a materiálů, které obdrží od Provozovatele, které se navíc mohou týkat obchodu, technických aspektů, strategií, obchodního plánu, know-how a dalších důvěrných informací týkajících se Provozovatele a Trade Skipper (dále jen „Důvěrné informace“).

5.2 Tato mlčenlivost bude platit po celou dobu trvání této smlouvy a i po jejím ukončení.

5.3 Affiliate partneři nesmí zveřejnit, sdílet nebo poskytovat Důvěrné informace třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

5.4 Affiliate partneři se zavazují vynaložit veškeré možné kroky k ochraně Důvěrných informací a zajistit, že jejich zaměstnanci nebo jiní pracovníci budou rovněž ctít tuto mlčenlivost.

5.5 Tato mlčenlivost bude platit po celou dobu trvání této smlouvy a i po jejím ukončení.

5.6 V případě porušení mlčenlivosti  se Affiliate partner zavazuje zaplatit finanční náhradu v adekvátní částce, jako kompenzaci za škody způsobené takovým porušením.

5.7 V případě porušení jakékoliv povinnosti mlčenlivosti stanovené touto smlouvou se porušující strana zavazuje uhradit druhé straně pokutu ve výši 250 000 Kč.

5.8 Pokuta stanovená v odstavci 5.7 této doložky může být zvýšena v závislosti na váze a závažnosti porušení mlčenlivosti

5.9 Posouzení závažnosti porušení bude provedeno výhradně subjektivním uvážením provozovatele.

5.10 Pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy bylo porušení zjištěno, a bude uhrazena bankovním převodem na účet druhé strany.


Závěrečná ustanovení

6.1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami týkající se affiliate programu na Webu a nahrazuje veškeré předchozí ústní či písemné dohody.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky tohoto affiliate programu. Aktualizované podmínky budou účinné od data zveřejnění na Webu.

6.3. Tato Smlouva je sestavena v souladu s právem České republiky a všechny spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny u příslušného soudu v České republice.

Ověření a potvrzení

Tuto Smlouvu Affiliate partner pečlivě prostudoval, je si vědom svých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a dobrovolně ji přijímá jako svou právně závaznou dohodu, kterou potvrzuje odsouhlasením těchto podmínek při zakliknutí souhlasu „Souhlasím se všeobecnými podmínkami Affiliate programu“.