Menu

Podmínky ochrany osobních údajů

1.Správce osobních údajů

Obchodní firma: DevelopCT s.r.o.

IČO: 10730273

Sídlo: V Zátiší 810/1, Mariánské Hory 709 00 Ostrava

2.Právní základ pro zpracování

 • Smlouva 
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Klienta, která vyplývá
  ze Smlouvy

3.Účel zpracování

Poskytování Služeb a plnění práv a povinností podle Smlouvy 

 • Příjemci osobních údajů
 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, katastrální úřady apod.)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Případně další příjemci, dle pokynů Klienta

4.Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zak. č. 499/2004 Sb.,  (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

5.Práva Klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Klient má právo od správce – Poskytovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoliv doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost
správce – Poskytovatele zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá, přičemž nelze tento výmaz požadovat,
nejsou-li splněny všechny smluvní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Klient má právo, aby správce – Poskytovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech
správce – Poskytovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoliv vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává Klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené s Klientem, nikoli
na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen
se zpracováním svých osobních údajů, prováděným správcem – Poskytovatelem, může podat stížnost přímo jemu nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu
pro ochranu osobních údajů.

Klient zároveň stvrzuje, že výše uvedené informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem bere na vědomí.

 

 

Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit rozsah a podmínky nabídky Služby. 
 1. Klient bere na vědomí, že tyto úpravy mohou mít vliv na charakter nabídky Služby
  a zavazuje se, že v této souvislosti nebude uplatňovat náhradu jakékoliv újmy,
  či škody. 
 2. Jestliže se některé ustanovení těchto Podmínek nebo jeho část ukáží, jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Podmínek, jako celku ani jejich zbývajících ustanovení nebo jejich částí. 
 3. Každá smluvní strana (jakož to případně dotčena smluvní strana) na sebe ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, přebírá nebezpečí změny okolností, tj. pro vyloučení pochybností se ustanovení
  § 1765 odst. 1 a § 1766 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
  ve vztazích mezi smluvními stranami založených těmito Podmínkami neaplikují. Současně, se pro vyloučení pochybností ve vztazích mezi smluvními stranami žalovaných těmito Podmínkami neaplikuje ust. § 1793 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
 4. Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou a smírnými prostředky. V případě, že odstranění sporu smírnou cestou nebude možné, jsou k řešení sporů příslušné soudy České republiky. 
 5. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s poskytováním Služby a jejím užíváním, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
  To platí i pro případy, kdy právní vztah smluvních stran obsahuje zahraniční prvek. 
 6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ujednání těchto Podmínek odchylná
  od ustanovení občanského zákoníku nebo tato ustanovení vylučující, jsou takto sjednána vědomě a v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a s respektem
  ke všem právům a oprávněným zájmům smluvních stran. 
 7. Klient prohlašuje, že se před zahájením užívání Služby a svou registraci k užívání Služby důkladně seznámil s těmito Podmínkami, plně jim porozuměl a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem.
 8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti a platnosti v den, kdy byly podmínky poskytnuty
  a přijaty vstupem do skupiny.